OBAVEŠTENJE

U skladu sa zdravstvenim preporukama, a radi sprečavanja širenja  bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2, imajući u vidu Odluku o proglašenju vanrednog stanja (Službeni glasnik RS, broj 29/20), preporučujemo građanima da sve informacije koje su im potrebne u JKP 3. OKTOBAR BOR dobiju putem telefona ili mejla jkp.3oktobar.bor@gmail.com .

Spisak telefona:

Fiksni 030/432-224; 030/441-698;

Mobilni 0602727855;

Groblje 030/433-520.

_______________________________________________________________________________________

JKP “3.OKTOBAR” BOR

Ovo preduzeće je osnovano kao јavno preduzeće sa sadašnjom organizacijom 14.12.1989. godine Odlukom o obrazovanju Radne organizacije za komunalnu delatnost «3. oktobar» Bor kao javno komunalno preduzeće, broj 023-25/89-01. Tom odlukom i ugovorima o poveravanju komunalnih poslova, Preduzeće je zaduženo za obavljanje sledećih poslova:

– izvoz i deponovanje smeća;

– održavanje javne higijene grada (čišćenje i pranje ulica);

– održavanje gradske deponije smeća;

– podizanje i održavanje zelenih površina i parkovskih rekvizita;

– održavanje ulica, puteva i dr. javnih površina u gradu,

– održavanje saobraćajnica i trotoara u zimskim uslovima;

– čišćenje zajedničkih prostorija u stambenim zgradama;

– pružanje pogrebnih i drugih usluga na groblju;

– održavanje robne pijace;

– obavljanje poslova humanog hvatanja pasa i mačaka lutalica, u obimu i vrsti za koje su obezbedjeni uslovi.

Zakonski okvir

Pored zakonskih i podzakonskih propisa koji uredjuju poslovanjeprivrednih društava i preduzeća uopšte, ovo preduzeće u obavljanju delatnosti primenjuje:

– Zakon o javnim preduzećima i obavljanje delatnosti od opšteg interesa,

– Zakon o sredstvima o svojini Republike Srbije,

– Zakon o javnim nabavkama ,

– Zakon o komunalnim delatnostima,

– Zakon o postupanju sa otpadnim materijama,

– Zakon o zaštiti životne sredine,

– Zakon o veterinarstvu,

– Zakon o sahranjivanju i grobljima,

– Opštinska Odluka o komunalnim delatnostima,

– Opštinska Odluka o uslovima i način poveravanja obavljanja komunalnih poslova

– Opštinska Odluka o pijacama,

– Opštinska Odluka o uredjenju i održavanju groblja i sahranjivanje,

– Opštinska Odluka o uslovima za držanje domaćih i egzotičnih životinja i humano hvatanje pasa i mačaka lutalica.

Organizaciona struktura

Preduzećeje svoju unutrašnju organizaciju uskladilo prema delatnostima koje obavlja tako da ona predstavlja skup radnih jedinica razvrstanih prema delatnostima koje se obavljaju. Preduzeće se sastoji iz devet radnih jedinica i to:

– Radna jedinica «Čistoća»

– Radna jedinica «Zelenilo»

– Radna jedinica «Groblje»

– Radna jedinica «Održavanje ulica puteva i drugih javnih površina u gradu »

– Radna jedinica «Zajedničke prostorije»

– Radna jedinica «Pijace»

– Radna jedinica «Zoohigijenska služba»

– Radna jedinica «Radionica»

– Radna jedinica «Zajedničke službe

Izvori finansiranja poslovanja

Preduzeće se finansira iz sopstvenih sredstava i budžetskih sredstava – naknadom za pružene komunalne usluge zajedničke komunalne potrošnje.

Dokumentacija za preuzimanje

 

U skladu sa Članom 62. Zakona o javnim preduzećima

… Javna preduzeća, privredna društva sa većinskim učešćem državnog kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, kao i zavisna društva kapitala, dužna su da usvojeni godišnji program poslovanja iz člana 50. ovog zakona i tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg programa poslovanja iz člana 52. ovog zakona, revidirane finansijske godišnje izveštaje, kao i mišljenje ovlašćenog revizora na te izveštaje, sastav i kontakte nadzornog odbora i direktora, kao i druga pitanja značajna za javnost objavljuju na svojoj internet stranici.

JKP „3.oktobar“ Bor objavljuje sledeću dokumentaciju:

 

Podaci o Direktoru i Clanovima Upravnog Odbora

Nadzorni odbor i Direktor preduzeća

Javne nabavke interni akt

Pravilnik o postupku unutrasnjeg uzbunjivaca

Plan javnih nabavki za 2019

PLAN JAVNIH NABAVKI

Organizaciona šema preduzeća

Odluka o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, održavanja i deponovanja komunalnog otpada

Izmena plana javnih nabavki 10-7-2019

Odluka o izmeni plana nabavki

Izmena plana javnih nabavki -27.11.2019

Odluka o izmeni plana nabavki-27.11.2019

Plan nabavki za 2020.godinu

Izmenjen plan nabavki-07.05.2020

Usklađen plan nabavki -22.07.2020

Javne nabavke interni akt

Plan javnih nabavki za 2021.godinu-04.01.2021.godine

Odluka o izmeni plana nabavki-24.02.2021

Izmenjena verzija plana javnih nabavki-24.02.2021

Odluka o izmeni plana nabavki-25.02.2021

Izmenjena verzija plana javnih nabavki-25.02.2021

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021.godinu-04.01.2021.godine

Izveštaj nezavisnog revizora za 2019.godinu

Konačni izveštaj za 2019.godinu

Kvartalni izveštaj 01-03.2020.

Kvartalni izveštaj 01-06.2020.

Kvartalni izveštaj 01-09.2020.

Odluka o izmeni odluke za smeće

Kadrovska struktura preduzeća

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

Kadrovska struktura preduzeća 02.03.2021

Odluka o izmeni plana -24.03.2021

Odluka o izmeni programa poslovanja za 2021.godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu programa poslovanja za 2021.godinu

Izmenjen plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021.godinu-24.03.2021

Одлука о измени плана набавки за 2021.годину-26.05.2021

Izmenjen-plan-nabavki-na-koje-se-zakon-ne-primenjuje-za-2021.godinu-26.05.2021 (5)

Kadrovska struktura preduzeća 30.06.2021.