Aktivnosti

На основу члана 26. Закона о јавним предузећима( „Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 47. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор са Законом о јавним предузећима (“Сл. лист општине Бор“, бр. 15/2016) и члана 29. Статута ЈКП „3. октобар“ Бор, а у вези Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број: 112-7587/2019 од 26.07.2019. године директор Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор расписује конкурс за пријем у радни однос на неодређено време:

Радно место – возач теретног возила – 3 извршиоца
Опис послова: Пре поласка на терен прегледа возило и утврђује стање горива, мазива, уља, гума, акумулатора, исправност ППА и исправност возила, а најмање 10 минута пре поласка ставља мотор у погон; врши замену тахографске траке једном недељно или дневно; управља возилом при извршавању радних задатака добијених од руководиоца; води рачуна о правилном коришћењу мобилног телефона који му је поверен и исти предаје чувару након завршетка смене, обавља послове на текућем одржавању возила (прање, чишћење, подмазивање и замена гума); по доласку са терена у случају видљивих недостатака обавештава о истим контролора-дефектанта; прима путне и радне налоге и попуњава исте потребним подацима (евиденција рада возила, утрошак горива и мазива, утрошак часова рада, количина рада радника из своје екипе), предаја наредног дана руководиоцу службе; требује гориво, мазиво, ауто гуме; снабдева возило горивом и припрема возило за следећу смену;у току процеса рада организује и координира рад екипе радника која обавља посао уз поменуто возило;по налогу непосредног руководиоца и по потреби вози и друга специјална возила (смећар, цистерна, подизач, и др.); користи ХТЗ опрему сходно Правилнику о заштити на раду; ради и друге послове по налогу пословође и руководиоца сектора.

Услови:
1. Основно образовање;
2. Кандидат мора да поседује возачку дозволу најмање “Ц” категорије;
3. Кандидат мора да поседује радно искуство најмање 6 месеци на пословима возача теретног возила;
4. Кандидати морају бити психофизички способни за послове возача моторног возила;
5. Пожељно је да кандидат има стечену почетну квалификацију односно поседовати квалификациону картицу возача, у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима;
6. Пожељно је да кандидат поседује искуство у раду на пословима возача теретног возила на одржавања улица и путева у зимским условима (“зимска служба“)
Приликом рангирања кандидата предност имају кандидати који доставе доказ о стеченој почетној квалификацији односно поседовању квалификационе картице возача, у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, као и доказ о искуству у раду на пословима возача теретног возила на одржавања улица и путева у зимским условима (“зимска служба”).
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пријаву на конкурс са кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење о држављанству – не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених – не старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе о завршеном траженом образовању, очитану возачку дозволу кандидата, оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству за место за које се конкурише – потврда, решење или други акти из којих се види на којим пословима и у ком периоду је радио, изјаву којом потврђују под кривичном и материјалном одговорношћу да је психофизички способан да обавља послове возача теретног возила. Кандидат који поседује стечену почетну квалификацију односно квалификациону картицу возача, у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима потребно је да достави оверену фотокопију исте уз пријаву на конкурс. Кандидат који поседује искуство у раду на пословима возача теретног
возила на одржавања улица и путева у зимским условима (“зимска служба”) уз пријаву на конкурс потребно је да достави доказ – потврду издату од стране претходних послодаваца или садашњег послодавца о обављању тих послова. Рок за пријављивање је 8 дана од објављивања конкурса на сајту Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу ЈКП „3. октобар“ Бор, 7. јули 60 Бор или непосредно преко писарнице Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор, са назнаком „За конкурсу комисију – пријава за конкурс за радно место „возач теретног возила“ са назнаком “Не отварати”.
Изборни посгупак: По истеку рока за подношење пријаве на јавни конкурс, конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Изборни поступак спроводи се само међу оним кандидатима који испуњавању оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање радног места доставиће се писмено или телефонским путем на бројеве и адресе које су навели у својим пријавама, обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак и када ће се обавити стручне оспособљености, знања и вештине кандидата за радно место по наведеном опису посла и то:
Кандидати ће бити подвргнути тестирању способности за послове возача моторног возила, којом приликом ће бити проверена знања у вези: вођење евиденције и правилно попуњавање документације, провера техничке исправности возила, основна знања из области одржавања и оправке моторних возила, управљање моторним возилом, коришћење опреме за рад на пословима одржавања улица и путева у зимским условима, основно познавање прописа из области безбедности саобраћаја и безбедности и заштите на раду. Кандитат по основу овог тестирања морају бити оцењени са минимум довољним знањем, како би био рангиран.
Радно место – аутомеханичар – 1 извршилац
1. III степен стручне спреме – аутомеханичар или машинска струка;
2. Кандидат мора да поседује возачку дозволу најмање “Б” категорије;
3. Кандидат мора да поседује радно искуство најмање 1 годину на пословима аутомеханичара;
4. Пожељно је да кандидат поседује искуство у раду на пословима аутомеханичара ангажованог на пословима одржавања механизације која ради на пословима одржавања улица и путева у зимским условима (“зимска служба”);
5. Кандидати морају бити психофизички способни за послове аутомеханичара.
Приликом рангирања кандидата предност имају кандидати који доставе доказ о искуству у раду на пословима одржавању механизације за рад на пословима одржавања улица и путева у зимским условима.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пријаву на конкурс са кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење о држављанству – не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених – не старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе о завршеном траженом образовању, очитану возачку дозволу кандидата, оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству за место за које се конкурише – потврда, решење или други акти из којих се види на којим пословима и у ком периоду је радио и изјаву којом потврђују под кривичном и материјалном одговорношћу да је психофизички способан да обавља послове аутомеханичара. Кандидат који поседује искуство у раду на пословима аутомеханичара ангажованог на пословима одржавања механизације која ради на пословима одржавања улица и путева у зимским условима (“зимска служба”) уз пријаву на конкурс потребно је да достави доказ – потврду издату од стране претходних послодаваца или садашњег послодавца о обављању тих послова. Рок за пријављивање је 8 дана од објављивања конкурса на сајту Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу ЈКП „3. октобар“ Бор, 7. јули 60 Бор или непосредно преко писарнице Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор, са назнаком „За конкурсу комисију – пријава за конкурс за радно место „возач теретног возила“ са назнаком “Не отварати”.
Изборни посгупак: По истеку рока за подношење пријаве на јавни конкурс, конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Изборни поступак спроводи се само међу оним кандидатима који испуњавању оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање радног места доставиће се писмено или телефонским путем на бројеве и адресе које су навели у својим пријавама, обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак и када ће се обавити стручне оспособљености, знања и вештине кандидата за радно место по наведеном опису посла и то:
Кандидати ће бити подвргнути тестирању способности за послове аутомеханичара, којом приликом ће бити проверена знања у вези: вођење евиденције и правилно попуњавање документације везано за одржавање моторних возила и радних машина, провера техничке исправности возила и радне машине, основна знања из области одржавања и оправке моторних возила и радних машина укључујући дневне, недељне месечне, шетомесечне или годишње прегледе, генералне оправке, прегледе у односу на остварени број сати рада и пређену километражу, одржавање опреме за рад на пословима одржавања улица и путева у зимским условима, одржавање опреме за рад у зеленилу, основно познавања рада заваривањем техником ЦО2, познавање одржавања хидрауличких система, основно познавање прописа из области безбедности саобраћаја и безбедности и заштите на раду. Кандитат по основу овог тестирања морају бити оцењени са минимум довољним знањем, како би био рангиран.

Јавно комунално предузеће
„3. октобар“ Бор

Директор
Далибор Орсовановић, дипл. инж.

 

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme-5.11.2019

Јавни оглас за дрвене кућице на Новом гробљу-14.12.2021

1-Bor_Komunalno-2021

2-Bor_Komunalno_Komentari_2021

3-Bor_Komunalno_Kraca analiza_2021

4-Bor_Komunalne usluge_2021

Konkurs za prijem u radni odnos za radno mesto-Vozač autocisterne-27.04.2023